ការអញ្ជើញទៅពិព័រណ៍គ្រឿងយន្តកសិកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Wuhan 26-28.Oct,2023

ដ្រូនបាញ់ថ្នាំ

 


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២០-តុលា ឆ្នាំ ២០២៣